039 8196266
kd01@gamis.vn

Giải pháp linh hoạt

Chỉ cần thay đổi khớp nối liên kết bạn có thể thay đổi layout bố trí một cách linh hoạt và 

nhanh chóng theo thực tế không gian làm việc.